Algemene voorwaarden VR Experience Lelystad

ALGEMENE VOORAARDEN VR EXPERIENCE LELYSTAD
1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

 • – Algemene Voorwaarden : deze algemene voorwaarden
 • – Bezoeker : de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst een Virtual Reality ervaring afneemt c.q. wenst af te nemen van VR EXPERIENCE LELYSTAD voor een bepaalde periode.
  – Deelnemingsovereenkomst : de overeenkomst tussen de Bezoeker en de Organisatie op grond waarvan bezoeker gerechtigd is deel te nemen aan de Virtual Reality ervaring.
  – VR EXPERIENCE LELYSTAD : statutair gevestigd te lelystad, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65288653.
  – Apparatuur : alle apparaten die VR EXPERIENCE LELYSTAD voor gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.
  • 2. Toepasselijkheid
   2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemingsovereenkomsten.
   2.2. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de niet vernietigde bepalingen uit de Algemene Voorwaarden in acht worden genomen.

3. Reservering
3.1. Alle reserveringen van VR EXPERIENCE LELYSTAD worden tot stand gebracht via het boekingssysteem op www.vrexperiencelelystad.nl Telefonische reserveringen worden eveneens via dit boekingssysteem ingevoerd. Externe opdrachten worden apart afgehandeld met projectmanagers van VR EXPERIENCE LELYSTAD middels offertes en/of facturaties. De reservering wordt bevestigd per e-mail. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spamfolder terecht.

 • 3.2. Zorg dat je op tijd aanwezig bent! Ben je te laat, dan moet helaas de duur van de VR Experience worden ingekort. De gereserveerde tijd is de starttijd van het programma.
  • 4. Annulering
   4.1. Bezoeker kan zijn aanmelding/reservering niet wijzigen.
  • 4.2. Annulering door de bezoeker is niet mogelijk. Gemaakte reserveringen door bezoeker kunnen bij hoge uitzondering uitsluitend door VR Experience Lelystad worden geannuleerd. De bezoeker wordt 24 uur voor de boeking hiervan op de hoogte gesteld. Deze annulering door VR Experience Lelystad zal per email plaatsvinden. Bij annulering van de inschrijving/reservering door VR Experience Lelystad wordt het gehele inschrijfgeld teruggeboekt op de rekening van bezoeker. Het gehele inschrijfgeld wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een week, teruggeboekt. Wanneer bezoeker zonder bericht niet komt, is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.
   4.3. Indien Bezoeker bij VR EXPERIENCE LELYSTAD een optie heeft genomen op de VR ervaring middels een Externe Opdracht en vervolgens daarvan wenst af te zien, dan is het vorenstaande niet van toepassing. Annulering van de Deelnemingsovereenkomst bij een Externe Opdracht tot 7 dagen voor aanvang van de VR ervaring kan kosteloos geschieden. Wordt de Deelnemingsovereenkomst bij een Externe Opdracht  tot 3 dagen voor aanvang van de VR ervaring geannuleerd, dan is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
   • 5. Betaling
   • 5.1. De Bezoeker wordt geacht de door VR EXPERIENCE LELYSTAD gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Bezoeker dient het totaalbedrag per bank uiterlijk 48 uur voor aanvang van de reservering te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
   • 5.2. Consumpties en aankopen bij VR EXPERIENCE LELYSTAD kunnen met PIN betaling voldaan worden. In verband met de veiligheid wordt geen contact geld aangenomen.
   • 6. Minimumleeftijd & begeleiding
    6.1. De aanbevolen minimum leeftijd is 7 jaar. Kinderen tot 14 jaar dienen te worden begeleid door minimaal één volwassene.
 • 7. Toegankelijkheid
  • 7.1. De VR ervaring is niet geheel geschikt voor rolstoelgebruikers. De rooms bevinden zich op de eerste verdieping en er is er geen lift in het pand aanwezig. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
 1. 8. Aansprakelijkheid
  8.1. De afnemer verklaart zich op de hoogte te stellen van het feit dat hem de apparatuur in goede conditie door VR EXPERIENCE LELYSTAD wordt geleverd.
  1. 8.2.Indien zich tijdens de VR ervaring een storing in of aan de apparatuur voordoet, dient de afnemer dit direct te melden aan een medewerker van VR EXPERIENCE LELYSTAD. Het is de Bezoeker niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan VR EXPERIENCE LELYSTAD is de afnemer volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.
   8.3. Alle schade die tijdens de gebruiksperiode aan de Apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de Bezoeker, zulks indien vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door Bezoeker afgesloten verzekering.
   8.4. VR EXPERIENCE LELYSTAD is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de VR ervaring als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de Apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de Apparatuur.
   1. 8.5. VR EXPERIENCE LELYSTAD is niet aansprakelijk ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van geld, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, waarde documenten of andere zaken van waarde.
   1. 8.6. De aansprakelijkheid van VR EXPERIENCE LELYSTAD is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor
    VR EXPERIENCE LELYSTAD verzekerd is vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijk eigen risico. VR EXPERIENCE LELYSTAD is in ieder geval niet aansprakelijk voor:
   1. – Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Bezoeker van door of namens de Organisatie gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, goede zeden en fatsoen;
   1. – Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Bezoeker toebehorende en naar het Terrein meegebrachte goederen;
   1. – Schade veroorzaakt door andere Bezoekers.
   1. – Letsel schade die is ontstaan door omvallen of onwel worden tijdens het dragen van een VR bril van VR Experience Lelystad. Er wordt nadrukkelijk verteld aan bezoeker dat bezoeker geen onverwachte bewegingen moet maken buiten de daarvoor bedoelde ruimte, om moet vallen wanneer er een vreemde beweging in de VR wereld plaatsvind.
 • 8.7. De Bezoeker die toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting(en), waaronder tevens, doch niet beperkt daartoe, wordt begrepen het in strijd handelen met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, is tegenover VR EXPERIENCE LELYSTAD aansprakelijk voor de door VR EXPERIENCE LELYSTAD geleden dan wel te lijden schade, zowel direct als indirect, onverminderd diens overige rechten .
  • 8.8. Bezoeker vrijwaart VR EXPERIENCE LELYSTAD tegen alle aanspraken van derden in verband met zijn handelen of nalaten.
   • 8.9. VR EXPERIENCE LELYSTAD onthoudt zich van inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen partij is waaronder begrepen, doch niet beperkt daartoe, geschillen tussen Bezoekers onderling.
   • 9. Verzekering
    9.1. Bezoeker dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de te gebruiken apparatuur tegen verlies, diefstal of aangerichte schade van of aan de te gebruiken apparatuur, gedurende de gehele gebruiksperiode. De te verzekeren waarde van de te gebruiken zaken wordt op schriftelijk verzoek van Bezoeker door VR EXPERIENCE LELYSTAD meegedeeld.
    • 10. Overig
    • 10.1. De afnemer zal geen gegevens uit offertes of huurovereenkomsten kopiëren en/of aan derden tonen of bekend maken.
     10.2. VR EXPERIENCE LELYSTAD is gevestigd op het industrie terrein ten zuiden van de A6 in Lelystad. Overdag vindt er toezicht plaats op het terrein. Bezoeker kan diens auto of fiets op dit terrein parkeren, echter uitsluitend op eigen risico.
     10.3. Tijdens en voor de VR ervaring is drugs‐ en/of alcoholgebruik verboden. Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker van VR EXPERIENCE LELYSTAD twijfelt aan de gesteldheid van een Bezoeker, heeft de medewerker het recht deze Bezoeker te weigeren zonder restitutie van het inschrijfgeld. In het geval van onwenselijk gedrag, behoudt VR EXPERIENCE LELYSTAD het recht om te allen tijde de deelname van de Bezoeker af te breken.
    • 10.4. Op de Deelnemingsovereenkomst, waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.